Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α) Ν. 4990/2022

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4990
(ΦΕΚ Α’ 210/11.11.2022)

Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

 

Ο ν.4990/2022 αποσκοπεί στη διασφάλιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και θέτει συγκεκριμένες κανονιστικές απαιτήσεις συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις.

Αντικείμενο του νόμου είναι η ίδρυση ενός συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής αναφοράς παραβιάσεων, η προστασία των προσώπων που αναφέρουν τις εν λόγω παραβιάσεις, η οργάνωση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής & παρακολούθησης των αναφορών όπως και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του νόμου.

Στα πλαίσια συμμόρφωσης της εταιρείας μας με το ν.4990/2022, σας ενημερώνουμε ότι Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) έχει οριστεί ο κος Γκόφας Ιωάννης και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του και να υποβάλλετε την αναφορά σας με τους εξής τρόπους:

1. Στο τηλέφωνο +30 2103317540
2. Με e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@gofas.gr  με θέμα «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΥΠΠΑ»